Advokatene Løvehjerte

ET MODERNE OG SAMFUNNSORIENTERT ADVOKATFIRMA

Advokatfirmaet Løvehjerte er under avvikling. Vi påtar oss derfor ikke nye oppdrag. Advokat Fjelnseth fortsetter som advokat og kan nås på telefon 456 92 181.

Våre fagfelt

Advokatene Løvehjerte kan hjelpe deg med

 • Alminnelig praksis
 • Arbeidsrett
 • Alminnelig forretningsjus
 • Arv og skifte
 • Barnevern
 • Barne- og familierett
 • Bistandsadvokat
 • Bobehandling
 • Boligsalg
 • Erstatningsrett
 • Fast eiendom
 • Forvaltningsrett
 • Kontraktsrett
 • Strafferett
 • Trygderett
 • Tvangssaker i sosial- og helsesektoren
 • Utlendingsrett

 

Janne Rebecca Fjelnseth, advokat

Tlf: +47 456 92 181  |  Epost: janne@løvehjerte.no

Advokat Janne Rebecca Fjelnseth 

Advokat Janne Rebecca Fjelnseth 

Advokat Janne Fjelnseth arbeider i dag hovedsakelig med prosedyreoppdrag, særlig innen strafferett, barnerett og barnevern men tar også oppdrag i psykisk helsevern, helserett, arbeidsrett, kontraktsrett og andre saksområder som berører særlig offentlig maktutøvelse. Hun liker meget godt å undervise og holde foredrag.

Hun skrev i 2009 masteroppgaven "Forliksråd og rettssikkerhet", som ble gitt karakteren laud. Masteroppgaven speiler et sterkt engasjement for den enkeltes rettigheter/rettssikkerhet. I studietiden arbeidet hun i flere år som trainee ved Advokatfirmaet Leif Strøm AS hvor hun senere ble advokatfullmektig. Hun har også arbeidet i Jushjelpa i Midt Norge i to år og på Lindorff i halvannet år. Før jusstudiene studerte Janne ved NTNU. I tillegg til norsk behersker Janne engelsk, og tysk dagligtale.  

 

Sveinung Hestad Strand, advokat

Tlf: +47 934 21 048 | Epost: strand@løvehjerte.no

Advokat Sveinung Hestad Strand

Advokat Sveinung Hestad Strand

Advokat Sveinung Strand har sine spesialområder innenfor strafferett og barnevernssaker, arve- og familierett, skiftesaker, arbeidsrett og fast eiendoms rettsforhold. Han kan bistå med alle problemstillinger som kan oppstå innenfor disse rettsområdene.

Strand ble uteksaminert fra universitetet i Oslo i 2013 hvor hans masteroppgave omhandlet temaet barns vern mot vold i nære relasjoner. Under studietiden jobbet han hos Jushjelpa i Midt-Norge i to og et halvt år, samt som skjenkekontrollør i Trondheim kommune. I tillegg til juristutdanningen har Strand en bachelorgrad i idretts- og bevegelsesvitenskap, samt bred erfaring fra idrettsmiljøet, hvor han blant annet har vært landslagsutøver i skiskyting, i tillegg til trenererfaring fra regionale lag innenfor samme idrett.

Priser


Salær/priser

Salær beregnes etter en kombinasjon av medgått tid og sakens kompleksitet. Prisen varierer blant annet etter sakstype, resultat i saken, hvor omfattende saken har vært, og ikke bare ut fra antall timer. Utgangspunktet for vår prisfastsettelse er som følger:

 • Arbeid utført av advokat: Fra kr 1200–1800 + mva.
 • Arbeid utført av advokatfullmektig: Fra kr 1000–1400 + mva.
 • Arbeid utført av sekretær: Fra kr 690 + mva.
 • Testament pr. time: 1600 kr + mva.
 • Ektepakt pr. time: 1600 kr + mva.
 • Fastpris samboeravtale: 4000 kr + mva.

Ved kortvarige oppdrag vil salæret bli fakturert ved oppdragets avslutning. For oppdrag som løper over lengre tid vil det skje en avregning i slutten av hver måned. Alle fakturaer vil ha 14 dagers forfall. Med hver faktura vil De få tilsendt en spesifikasjon av arbeidet hvor det fremgår hvilket arbeid som er utført i perioden, samt det samlede timeantall for fakturaen.

 

I noen tilfeller kan det være aktuelt å kreve forskuddsbetaling. Forskuddet vil bli satt inn på klientkonto og må merkes med klientens navn. Forskuddet vil bli hevet etter hvert som salær blir avregnet ved faktura til Dem.

Klientmidler disponeres etter Advokatforeningens regler. Med mindre annet blir særskilt avtalt, plasseres midlene på en rentebærende klientkonto i bank. Dette er en samlekonto for klientenes midler, og hvor banken har avgitt erklæring om at banken ikke kan gjøre motregning gjeldende i kontoen for krav banken måtte ha mot Advokatfirmaet Løvehjerte.Klientkonto brukes i tilfeller hvor firmaet krever forhåndsbetalt for oppdrag, samt for oppdrag i forbindelse med dødsbo, konkursbo og transaksjoner mellom klienter ved kjøp/salg.

Uten annen avtale forutsettes det at alle fakturaer betales innen forfall. Vi har rett til å innstille vårt arbeid med saken dersom så ikke skjer. I tillegg til vårt salær må klienten betale de gebyr og øvrige omkostninger som ved nødvendighet påløper saken. Dette inkluderer også reiseutgifter i forbindelse med saken. Vi presiserer at ingen oppdrag anses akseptert fra vår side før dette er bekreftet skriftlig ved oppdragsbekreftelse. 


FORSIKRINGSDEKNING

Noen sakstyper kan delvis dekkes av forsikringsselskap gjennom ordninger dekket av innbo/hjemforsikring. Dersom du mener du har en slik forsikringsdekning må forsikringsvilkår medbringes til første konsultasjon.

STRAFFESAKER

I de fleste tilfeller dekker retten salær for forsvareroppdrag når det er tatt ut tiltale i saken. I forbindelse med varetektsfengsling dekker retten alltid salæret. I enkelte tilfeller behøves bistand under etterforskning, klient må vanligvis dekke dette selv, med muligheter for regress fra det offentlige dersom straffesaken frafalles.


FRI RETTSHJELP

For enkelte sakstyper vil klienten ha rett til fritt rettsråd/fri sakførsel. Det vil si at det offentlige i det vesentlige dekker honoraret. Vi kan både innvilge fri rettshjelp selv og være behjelpelig med å søke om fri rettshjelp. I noen sakstyper gis det fri rettshjelp uavhengig av inntekt/formue, mens det i andre saker stilles krav til at man ikke har for høy inntekt og formue. Eksempel på saker vi arbeider mye med hvor det gis fri rettshjelp uavhengig av inntekt er:

 • Barnevernssaker vedrørende tvang.
 • Overprøving av tvangsvedtak i helse- og sosialsektoren.
 • Bistand i forbindelse med voldsoffererstatning
 • Råd i forbindelse med politianmeldelse av alvorlige krenkelser.
 • Erstatningskrav for urettmessig straffeforfølgning
 • Straffesaker, se avsnitt over.

 

Sakstyper hvor det gis fri rettshjelp avhengig av inntekt og formue:

 • Familiesaker etter barneloven og ekteskapsloven
 • Oppsigelse og utkastelse av bolig etter husleieloven
 • Oppsigelse eller avskjed i arbeidsforhold
 • Erstatning for personskade
 • Trygdesaker på klagestadiet

I saker om behovsprøving er de årlige inntektsgrensene kr 246 000 for enslige søkere, og kr 369 000 dersom søker er gift eller har samboer. I tillegg kan ikke søker ha netto formue som overstiger kr 100 000. Det må vanligvis betales en liten egenandel ved fri rettshjelp. Vi er behjelpelige med informasjon rundt fri rettshjelpsordningen og vil ved første klientsamtale alltid undersøke om du kommer inn under denne ordningen.

Vilkår


Fullstendige oppdragsvilkår følger vedlagt den oppdragsavtale som blir inngått i hver enkelt sak. Dersom ikke annet er avtalt utfører vi som et utgangspunkt våre tjenester i henhold til følgende vilkår:

Vi forplikter oss til å:

 1. Utføre våre oppdrag på en faglig forsvarlig måte, uten unødige forsinkelser
 2. Avklare hvorvidt klienten er berettiget til fri rettshjelp, enten fra det offentlige eller gjennom forsikring
 3. Gi en oppdragsbekreftelse om oppdragets vilkår

For at vi skal kunne utføre vårt arbeid, må klienten frembringe eller medvirke til at vi mottar alle de opplysninger vi ber om. Uten slik medvirkning kan ikke advokaten utføre oppdraget tilfredsstillende, og det kan påløpe ekstra omkostninger eller medføre forsinkelse.

Et oppdrag anses ikke akseptert av oss før vi har utstedt oppdragsbekreftelse, og eventuelt salærforskudd er innbetalt. I saker der advokat oppnevnes av retten, anses oppdraget akseptert når rettens oppnevning foreligger. Vi påtar oss ikke ansvar for oppfølging av saker før oppdraget er akseptert.

For alle oppdrag skal det være en saksansvarlig advokat. Den saksansvarlige advokat vil sørge for at arbeidet blir utført på den mest mulig optimale måte for klienten, og herunder vurdere om deler av oppdraget mest hensiktsmessig bør utføres av ansatt advokat, advokatfullmektig, advokatassistent eller sekretær.

Dersom klienten har spesielle ønsker om hvilken advokat som skal utføre oppdraget, vil dette normalt bli lagt til grunn. For øvrig er det vårt mål at arbeidet skal utføres på mest mulig optimal måte for klienten.

Selv om vi har angitt vår oppfatning av hva sakens utfall kan bli, innebærer ikke det at vi har noe rettslig ansvar for at dette resultat oppnås.

Dersom en rettssak tapes, kan klienten risikere å bli pålagt å dekke motpartens saksomkostninger og å dekke rettens gebyr. Dette er klientens eget ansvar.

Dersom en rettsavgjørelse ender med at klienten blir tilkjent saksomkostninger, men beløpet er satt lavere enn det salæret vi har krevd/vil kreve av klient, vil klienten være ansvarlig overfor oss for det overskytende.

Det vises videre til oppdragsavtale i hver enkelt sak for fullstendige vilkår.

Kontakt Advokatfirmaet Løvehjerte

Advokatfirmaet Løvehjerte AS


Besøksadresse: Thomas Angells gate 22.
Bygården ligger i krysset Thomas Angells gate/Jomfrugata. Det er en stor Interoptik i 1. etasje og vi holder til i 3. etasje.
Postadresse: Postboks 2101 Sentrum, 7411 Trondheim.
Epost: post@løvehjerte.no
Telefon: 73 53 55 55


 
Navn *
Navn